BOSS TINH ANH SĂN PC POINT, ZEN , VẬT PHẨM

BOSS TINH ANH là hệ quái mới chỉ có tại MU VIỆT NAM ASIA để các bạn săn điểm PC POINT, ZEN , VẬT PHẨM

BOSS TINH ANH xuất hiện ngẫu nhiên toàn thời gian ở các MAP Losttower, Tarkan, Kanturu, Arkania, Raklion, Vulcanus tại Server PK

BOSS TINH ANH xuất hiện liên tục ở các MAP, xuất hiện lại sau 3 phút mỗi khi chết

Tiêu diệt BOSS TINH ANH các bạn sẽ nhận được 50 PC POINT + 500.000 Zen và may mắn bạn sẽ nhận được HỘP QUÀ XANH


HỘP QUÀ XANH

Ném ra những bình thuốc cấp cao

Xuất hiện tại MAP ARKANIA

Xuất hiện tại MAP TARKAN

Xuất hiện tại MAP LOSTTOWER

Xuất hiện tại MAP KANTURU

Xuất hiện tại MAP RAKLION

Xuất hiện tại MAP VULCANUS