BQT xin hướng dẫn các bạn cách ép Nguyên tố để kích hoạt dòng :

Tính năng Sockets : Tăng cơ hội sát thương x2 : 3% | Loại bỏ phòng thủ 1%

- Vũ khí ép Nguyên tố: Lửa, Băng, Sét

- Item Quần áo, và Khiên ép Nguyên tố: Nước, Gió, Đất

+ Vũ khí và Khiên bạn cần khảm sao cho có đủ 6 Loại: Lửa + Nước + Băng + Gió + Sét + Đất là có x2 damage +3%

- Vũ khí: theo thứ tự Lửa, sét, băng hoặc Sét, băng, Lửa

- Khiên: Đất, Gió, Nước tùy chọn

+DK : Giầy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió, Nước, 2 dòng sau tùy chọn

+ELF: Giấy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió - Mũ phải có Nước và Gió

+DW : Giầy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió, Nước

+RF : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Quần phải có đủ 2 nguyên tố Gió và Nước

+DL : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Tay theo thứ tự : Đất, Gió - Áo theo thứ tự Đất, Gió, 3 dòng sau tùy chọn

+MG : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Tay phải có đủ 2 nguyên tố Gió và Nước - Áo phải có Gió và Đất

+SUM: Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Mũ phải có theo thứ tự Đất, Gió - Áo phải có Gió và Nước

KHẢM SOCKET GIÁP TRỤ VÀ VŨ KHÍ CHO TỪNG CLASS (THAM KHẢO)

Cách khảm Vũ khí

+Khảm vũ khí : DL - DK – MG - RF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa

 • Socket 2 - Sét 10%

 • Socket 3 - Băng 37

 • Socket 4 - Sét 8%

 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí Sum - DW

 • Socket 1 - Lửa Tối đa

 • Socket 2 - Sét 10%

 • Socket 3 - Băng 37

 • Socket 4 - Lửa ma lực 20

 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí cho EF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa

 • Socket 2 - Sét 10%

 • Socket 3 - Băng 37

 • Socket 4 - Sét 8%

 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm cho khiêng thi cho thêm 30% tăng phòng thủ cho khiêng


Cách khảm đồ

*MG-DW-DL-RF khảm như nhau

 • Socket 1 -Đất <38>

 • Socket 2 - Gió < 4%HP >

 • Socket 3 - Nước < 4%GST >

 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>

 • Socket 5 - Nước PTK 30%

*EF

 • Socket 1 -Đất <38>

 • Socket 2 - Gió < 4%HP >

 • Socket 3 - Nước < 4%GST >

 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>

 • Socket 5 - EF ko khảm PTK 30 mà khảm Phòng thủ 30*DK-SUM

 • Socket 1 - Đất <38>

 • Socket 2 - Gió < 4%HP >

 • Socket 3 - Nước < 4%GST >

 • Socket 4 - Nước < Phản hồi 5% >

 • Socket 5 - Nước <Phòng thủ 30>